ZATRUDNIANIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
– NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIE PYTANIA  (FAQ)

Pracodawco, poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania dotyczące aspektów zatrudniania osoby z niepełnosprawnością: 

I    WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością?
O czym musisz pamiętać i jakie warunki spełniać:

1. Zatrudniać OzN zgodnie z przepisami prawa pracy.

UWAGA: aby uzyskać dofinansowanie w przypadku zatrudniania co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musisz zatrudniać co najmniej 6% OzN

2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia
3. Wykazać efekt zachęty

Powstaje on w przypadku, gdy zatrudnienie OzN powoduje w miesiącu podpisania umowy o pracę wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc.

Istnieje wyjątek, kiedy efekt zachęty można wykazać mimo braku wzrostu zatrudnienia. Będzie nim przypadek, gdy zatrudniono pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta wygaśnięcia umowy o pracę,
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek
4. Wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy OzN w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.

UWAGA: Od 1 lipca 2016 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika z niepełnosprawnością dopiero po wypłacie wynagrodzenia  tego pracownika.

5. Wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne
6. Wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika.
7. Nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 pln

II. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką możesz uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od kilku czynników:

1. Stopnia niepełnosprawności pracownika
 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku OzN, u których orzeczono:

 • Chorobę psychiczną (02-P)
 • Upośledzenie umysłowe (01-U)
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C)
 • Epilepsję (06-E)
 • Niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O)
2. Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Kwoty, które podaliśmy powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował  w danym miesiącu.

3. Typu pracodawcy, u którego OzN jest zatrudniona oraz wysokości kosztów płacy.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obszar realizacji projektu:

 • SZCZECIN
 • POWIAT GRYFIŃSKI
 • POWIAT PYRZYCKI
 • POWIAT STARGARDZKI

Realizatorzy projektu

4coop sp. z o.o.
www.4coop.eu
facebook.com/4coop.eu
linkedin.com/company/4coop

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.
www.4c.szczecin.pl
facebook.com/4CCES

Biuro projektu

ul. Tkacka 19-22/303
70-556 Szczecin
tel.: +48 516 666 939
mail: kontakt@asystentpracodawcy.pl

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego