ZATRUDNIANIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
– NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIE PYTANIA  (FAQ)

Pracodawco, poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania dotyczące aspektów zatrudniania osoby z niepełnosprawnością: 

I    WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością?
O czym musisz pamiętać i jakie warunki spełniać:

1. Zatrudniać OzN zgodnie z przepisami prawa pracy.

UWAGA: aby uzyskać dofinansowanie w przypadku zatrudniania co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musisz zatrudniać co najmniej 6% OzN

2. Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia
3. Wykazać efekt zachęty

Powstaje on w przypadku, gdy zatrudnienie OzN powoduje w miesiącu podpisania umowy o pracę wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc.

Istnieje wyjątek, kiedy efekt zachęty można wykazać mimo braku wzrostu zatrudnienia. Będzie nim przypadek, gdy zatrudniono pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta wygaśnięcia umowy o pracę,
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek
4. Wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy OzN w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.

UWAGA: Od 1 lipca 2016 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika z niepełnosprawnością dopiero po wypłacie wynagrodzenia  tego pracownika.

5. Wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne
6. Wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika.
7. Nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 pln

II. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką możesz uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od kilku czynników:

1. Stopnia niepełnosprawności pracownika

od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych (04-O), zwiększa się o:

 

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).
2. Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Kwoty, które podaliśmy powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował  w danym miesiącu.

3. Typu pracodawcy, u którego OzN jest zatrudniona oraz wysokości kosztów płacy.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obszar realizacji projektu:

 • Szczecin
 • powiat choszczeński
 • powiat gryfiński
 • powiat myśliborski
 • powiat pyrzycki
 • powiat stargardzki

Realizatorzy projektu

Fundacja Pod Aniołem
ul. Zacisze 1b/4
73-130 Dobrzany

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego